Valgprogram for Sørreisa Arbeiderparti

2019 - 2023

Sørreisa Arbeiderparti ønsker at alle barn og unge i kommunen skal ha gode oppvekstvilkår. I fellesskap sørger vi for at alle får den hjelpen de trenger, uavhengig av hvor mye den enkelte tjener. Disse verdiene ligger til grunn for Arbeiderpartiets politikk. 

God omsorg for den enkelte er helt grunnleggende for Arbeiderpartiet. Selv om de fleste av oss har det bra, så er det noen som har større utfordringer i hverdagen enn andre. Vi skal arbeide for at alle føler seg inkludert og sett. 

Arbeiderpartiet vil at kommunen skal være en aktiv tilrettelegger for næringsutvikling, og bidra til å sikre og å skape nye arbeidsplasser. Du er velkommen til å lese videre i programmet. Vi bygger ikke på store løfter vi ikke kan nå, men på ærlig innsats innenfor realistiske økonomiske rammer. Vi ønsker ikke å innføre eiendomsskatt i Sørreisa. Vår ambisjon er å skape vekst og utvikling i fellesskap i Sørreisa.

Hilsen Jan-Eirik NordahlOrdførerkandidat

Jan-Eirik

Sørreisa - den gode oppvekstkommunen!

Vi ønsker at barn og unge i Sørreisa skal ha gode oppvekstvilkår, uavhengig av økonomi og sosial bakgrunn. Derfor vil Sørreisa Arbeiderparti at alle barn skal ha et godt barnehagetilbud, tilpasset deres behov. Det er viktig å prioritere bygging av flere offentlige barnehageplasser, også med varierte åpningstider. Sørreisa Arbeiderparti vil ha en god offentlig fellesskole der barna opplever mestring i et godt læringsmiljø. Gjennom et godt samarbeid mellom skole og hjem kan vi forebygge vold, rus, rasisme og mobbing. 

Sørreisa Arbeiderparti vil:

 • Ha et godt pedagogisk tilbud i barnehagene, og fortsette å arbeide for reell full barnehagedekning med helårs opptak
 • Ha fokus på tidlig innsats i barnehage og skole, god lærertetthet og god lærerkompetanse
 • Sette i gang å bygge en ny felles barne- og ungdomsskole i valgperioden
 • Planlegge ny barnehage på strekningen Straumen - Hemmingsjord og også vurdere muligheten for å utnytte Gottesjord Skole til oppvekst- og kulturmiljø
 • Styrke samarbeidet mellom barnehage, skole og hjem, og øke fokus på det viktige arbeidet som foregår i FAU og SU
 • Ha nulltoleranse for mobbing i skole og barnehage
 • Ha fokus på reduksjon av barnefattigdom

"Arbeiderpartiet er enige med Utdanningsforbundet og mener lærerne trenger mer tid med hver elev for å sikre at de grunnleggende ferdighetene er på plass"

side 2

Sørreisa - en kulturrik kommune

Sørreisa kommune har et rikt idretts- og kulturliv. Dette er viktig for folkehelsa og for at Sørreisa fortsatt skal kunne være en god bo- og oppvekstkommune.  Vi berømmer de frivillige organisasjonene som har bygd opp idrettsarenaer og kulturbygg som er viktige anlegg for befolkningen i Sørreisa. 

Sørreisa Arbeiderparti vil:  

 • Videreutvikle den gode bo- og oppvekstkommunen ved nær kontakt mellom kommunen og det frivillige idretts- og kulturlivet
 • Bidra til fellesaktiviteter for kulturlivet
 • Oppgradere svømmehallen og idrettshallen, og arbeide for aktivitetsstøtte til lag og foreninger for barn og ungdom
 • At Sørreisa kommune skal være en inkluderende kommune hvor alle kan føle seg velkommen, og legge til rette for tilflytting og integrering
 • Bidra til at samisk språk og kultur blir ivaretatt i Sørreisa

"Kulturopplevelser gir livene våre innhold og binder oss sammen som mennesker. Kultur er avkobling og påkobling. Kulturen er med på å bryte ned barrierer og skaper nye og sterke fellesskap" 

Sørreisa - en trygghetskommune

Trygghet og omsorg er kjerneverdier for Arbeiderpartiet. Vi vil ha en sterk, offentlig helsetjeneste. Ved solide fellesskapsløsninger skal den enkelte kjenne seg godt mottatt og verdsatt. Gjennom helsefremmende forebygging, tidlig innsats og god behandling skal alle få den beste hjelpen i den offentlige helsetjenesten i Sørreisa. Det skal gjelde uavhengig av størrelsen på lommeboka eller egne evner og muligheter til å kreve hjelp. Derfor sier vi nei til privatisering av helse og omsorg. Gjennom godt samarbeid med frivillige organisasjoner skal det skapes gode arenaer for brukermedvirkning. 

Sørreisa Arbeiderparti vil:

 • Arbeide for en god skolehelse- og miljøtjeneste i skolen
 • Ha fokus på tilbudet til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer
 • Støtte arbeidet med drift og utvikling av frivilligsentralen og et aktivitetssenter. Det skal skapes gode sosiale møteplasser
 • Bygge nye tidsriktige boenheter med fellesrom i Sørreisa sentrum
 • Ha god kompetanse i omsorgssenteret og skape best mulig livskvalitet ut fra forutsetningene for den enkelte beboer
 • Ha gode offentlige hjemmebaserte tjenester som tar høyde for at det i årene fremover blir flere eldre

Sørreisa - en seniorpositiv kommune!

Seniorene er en ressurssterk og mangfoldig gruppe. Vi vil sikre alle en god alderdom og gi pårørende bedre støtte og hjelp. Vi vil bedre muligheten til å bo i eget hjem så lenge som mulig og være sjef i eget i liv. Alderdommen skal fylles med mening og mestring, og ikke ensomhet. Seniorene representerer store ressurser i arbeidsliv, samfunnsliv og frivillighet. Dette skal verdsettes og vi vil legge til rette for at de skal få oppleve at samfunnet verdsetter deres innsats. Samarbeid med seniorene som frivillige i foreninger og som enkeltpersoner vil være et verdifullt supplement til de ansatte i ulike tjenester i kommunen vår. 

Sørreisa Arbeiderparti vil ha fokus på:

 • Hvordan alle kan sikres god alderdom og få være sjef i eget liv
 • Fremtidige behov for sykehjemsplasser og omsorgsboliger
 • At fremtidas velferdsteknologi skal utnyttes innen helse og omsorg, til best både for de ansatte og til beste for seniorene
 • At ensomhet blant eldre skal motvirkes ved et aktivt samarbeid mellom kommunen og frivillige organisasjoner

Næringskommunen Sørreisa

En aktiv bo- og arbeidsmarkedsregion som favner hele Midt-Troms er det viktigste utgangspunktet for å øke antall arbeidsplasser i kommunen. Sørreisa Arbeiderparti vil at Sørreisa kommune skal følge opp egen næringsplan og regional næringsplan. Kommunen skal være en aktiv støtte for næringslivet og legge til rette for flere etableringer i kommunen. 

Sørreisa Arbeiderparti vil:

 • Holde god kontakt med det lokale og regionale næringslivet. Som en aktiv tilrettelegger bidra til utvikling av flere private handels- og servicetilbud
 • Ha en aktiv næringspolitikk som markedsfører Sørreisa som en attraktiv sted for næringsutvikling
 • Legge til rette for utvikling av jordbruket, og bedre forholdene for fiskerinæringen, spesielt bedre liggehavnforholdene
 • Arbeide for å bedre forutsetningene for etableringer på industriområdene våre
 • Sikre og utvikle Luftforsvarets stasjon Sørreisa
 • Legge til rette for videre utvikling lokalt og regionalt av vekst-næringene sjømat, reiseliv og forsvar
 • Arbeide for å øke antallet læreplasser for ungdom i privat og kommunal virksomhet

"Arbeiderpartiet vil føre en aktiv næringspolitikk, som legger til rette for et nyskapende, kunnskapsbasert og klimavennlig næringsliv"

bilde3

Sørreisa - den gode arbeidsgiveren

Alle ansatte i Sørreisa kommune har krav på en trygg arbeidshverdag. En heltidskultur, med faste ansettelser i heltidsstillinger skal være hovedregelen i Sørreisa. Arbeiderpartiet skal være garantisten for medbestemmelse for de ansatte i et forpliktende fagligpolitisk samarbeid, et trepartssamarbeid. 

Sørreisa Arbeiderparti vil:

 • Ha fokus på tiltak som kan bidra til et godt og trygt arbeidsmiljø
 • Verne om og videreutvikle det fagligpolitiske samarbeidet gjennom et sterkt og forpliktende trepartssamarbeid
 • Styrke retten til heltid og fortrinnsretten til økt stilling
 • Arbeide aktivt for å øke antallet læreplasser
 • Ha fokus på kompetente og kvalifiserte arbeidstakere
 • Legge til rette for å ta  imot flyktninger i kvalifiseringsprogrammet

"Med et trygt og ryddig arbeidsliv kan flere være yrkesaktive, flere vil kunne kombinere yrkesliv og familieliv og færre vil falle utenfor. Derfor er Arbeiderpartiet imot å svekke arbeidsmiljøloven."

bilde4

Sørreisa - en miljøbevisst og klimabevisst kommune

Økte klimaendringer som vi opplever nå gjør at vi må ta høyde for et større spekter av variasjoner og hyppigere ekstreme hendelser enn før. Fokus på miljø og klima vil derfor være viktig fremover for å skape en god og trygg hverdag og bærekraftig utvikling. Sørreisa Arbeiderparti vil sikre livsgrunnlaget også for framtidige generasjoner ved å ha fokus på at all utvikling skal være miljømessig forsvarlig og ta vare på naturressursene. Vi må øke bevisstheten og kunnskapen om hvilke hendelser vi kan møte og hvilke tiltak vi må iverksette for å være godt rustet for framtiden. 

Sørreisa Arbeiderparti vil:

 • Legge til rette for økt bruk av miljøvennlig transportmidler i kommunal tjeneste og for kommunens innbyggere
 • Arbeide for  ta i bruk utslippsfri og fornybar energi
 • I samarbeid med frivillige og næringslivet, jobbe for at strandrydding blir et årlig kollektivt miljøtiltak
 • Arbeide for tiltak mot forsøpling av havet
 • Arbeide for  få etablert et nytt skrotnisseprosjekt, slik at vi kan ha et ryddig og rent lokalmiljø
 • Arbeide for holdningsskapende arbeid for å ivareta natuen
 • På alle områder ha fokus på Sørreisa kommunes omdømme som den gode bokommunen
bilde5

Sørreisa - en kommune i utvikling

Sørreisa kommune er godt i gang med sitt planarbeid og vedtok for første gang sin samfunnsdel i forrige periode. Det gjenstår nå å få på plass en arealplan som sikrer en helhetlig planlegging for kommunen. Dette vil være viktig for næringsliv og næringsutviklingen og for Sørreisa som den beste bo-kommunen i regionen. Vi vil fortsatt legge til rette for boligbygging slik at flere kan bosette seg i Sørreisa. Sørreisa Arbeiderparti vil bidra til at utmarksarealene kan brukes i et godt samspill mellom friluftsformål, hyttebygging og beitebruk. Sørreisa Arbeiderparti vil fortsatt ha fokus på gode kommunale veier, trafikksikkerhetstiltak og bygging av flere gang- og sykkelveier. 

Sørreisa Arbeiderparti vil:

 • Sette av tilstrekkelig ressurser til planarbeid for utvikling og vekst
 • At sentrumsplanen må gjennomgås på nytt og ny plan må utarbeides
 • Arbeide for fortsatt utvikling av turstier og rekreasjonsområder
 • At utmarksarealene skal forvaltes i godt samspill mellom friluftsliv, hytteområder og beitebruk
 • Arbeide aktivt for at det kan bli bygd flere gang og sykkelveger
 • At trafikksikkerhetstiltak skal ha høy prioritet i tråd med den vedtatte trafikksikkerhatsplanen
 • Arbeide for å legge til rette for skuterløyper i et rekreasjons- og frilufts perspektiv

Valgliste ved kommunestyrevalget 2019, Sørreisa Arbeiderparti

1. Jan-Eirik Nordahl, f. 19662. May-Tove Grytnes, f. 19653. Otto Skogheim f. 19534. Ana Myrlund, f. 19865. Tor Ivar Olsen, f. 19636. Lise Løvland, f. 19707. Roar Jørgensen, f. 19708. Vigdis Martinsen, f. 19529. Per Mattis Oskal, f. 195810. Liv-Mette Storelvmo, f. 197111. Eirik Dørdal Nord, f. 195312. Angela Power, f. 197813. Jostein Jenssen, f. 195414. Cathrine Lønner Øvermoen, f. 198815. Hassan Nawaf Hamcho, f. 196116. Gry Vera Lømo, f. 198317. Paul Dahlø, f. 194318. Kristine Storelvmo, f. 197319. Lars Ante Oskal f. 198720. Evy Nordby, f. 196421. Oddgeir Kroken, f. 195822. Gry Anette Dahlø Bjørklund, f. 196523. Nils-Morten Ingvardsen, f. 196824. Arnhild Jacobsen Lygre, f. 195425. Jan Ragnar Solseth, f. 1950